Centrumvisie

Het centrum van Oud-Beijerland trekt van oudsher bezoekers tot ver buiten de Hoeksche Waard.  Het historische centrum heeft namelijk de authentieke sfeer van een warm dorp waar u op straat zomaar begroet kan worden door een onbekende, maar ook het aanbod en volwassenheid van een stad. Het centrum heeft dus een sterke recreatieve winkelfunctie voor de regio, maar deze positie is in de loop van de tijd onder druk komen te staan. Het Koopstromenonderzoek uit 2016 laat zien dat consumenten uitwijken naar andere aankooplocaties en aankoopmanieren (internet), waardoor Oud-Beijerland winkelfunctie ziet kelderen en de leegstand in het centrum is toegenomen.

Ambitie voor het centrum
Om dit tegen te gaan is in 2017 samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen nagedacht over de toekomstige ontwikkeling van het centrum en is dit vastgelegd in de centrumvisie voor de Oud-Beijerland. De verschillende partijen hebben de volgende ambitie geformuleerd:

Het centrum van Oud-Beijerland wil koploper zijn in de regio. Het centrum vormt het economische, culturele en sociale hart van Oud-Beijerland en de Hoeksche Waard. Een ontmoetingsplaats in een aantrekkelijk decor (historisch, water, groen) die voor elke Oud-Beijerlander een compleet, divers aanbod biedt,, zowel voor een middagje uit als een doelgericht (boodschappen)bezoek. Een aantrekkelijk en compact gebied om te verblijven, winkelen, werken en wonen.

Op basis van de visie voor het centrum zijn in het actieplan verschillende thema’s benoemd die de basis vormen voor de aanpak van het centrum in de komende jaren:

1. Terugdringen leegstand, aanbodversterking en compacter winkelgebied

De leegstand in het centrum van Oud-Beijerland ligt relatief hoog en is sterk versnipperd. De samenwerkende partijen onderschrijven dat inzet op een compact centrum noodzakelijk is om het centrum naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden. De opgave is in het kernwinkelgebied de retail functie te versterken en in de randgebieden leegstaande panden te transformeren naar andersoortige functies (o.a. naar een woonfunctie).

2. Versterken verblijfskwaliteit

De kracht van een centrumgebied wordt steeds minder bepaald door de aanwezigheid van een sterk detailhandelsaanbod. Horeca, cultuur en maatschappelijke functies worden steeds belangrijker om de bezoekfrequentie te intensiveren en combinatiebezoek te stimuleren, maar daarnaast ook verrassing en beleving te bieden. Ook de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte (groen en water) bepalen de kwaliteit van het verblijf.

3. Optimale bereikbaarheid en verkeersfunctie

Belangrijk voor een aantrekkelijk centrum is een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van parkeerplaatsen. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de bewoners en ondernemers. In het centrum wordt ingezet op het uitbreiden van parkeervoorzieningen voor de fiets, beter benutten van parkeercapaciteit in het centrum, monitoren van parkeercapaciteit en optimaliseren parkeerbalans. De actiepunten  uit de  centrumvisie zijn verankerd in de verkeersagenda van de gemeente Oud-Beijerland.

4. Versterken DNA en marketing

Om Oud-Beijerland nadrukkelijker op de kaart te zetten is het van belang om te investeren in de gezamenlijke marketing van Oud-Beijerland, waarbij aandacht is voor de unieke karakteristieken (DNA) van het gebied.

5. Horeca-aanbod aansluiten bij de vraag

In samenwerking met ondernemers wordt een uitnodigend horecabeleid opgesteld dat ruimte biedt voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het centrum en het aantrekkelijke leefklimaat.

De diverse projecten onder speerpunten laten een concrete uitwerking van deze visie zien.